محصول قیمت تعداد مجموع
× نیترات پتاسیم کود نیترات پتاسیم ۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۶,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۱۴,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید