محصول قیمت تعداد مجموع
× نیترات پتاسیم کود نیترات پتاسیم ۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۷,۵۰۰ تومان
مجموع ۱۲,۵۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید