محصول قیمت تعداد مجموع
× کود کند رها شونده کود قلمی کند رهاشونده برگدهی ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۲۰,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۲۸,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید