محصول قیمت تعداد مجموع
× کودمخصوص بونسای پوکون هلند کود مخصوص بونسای، پوکون هلند ۲۳,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۲۳,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۷,۵۰۰ تومان
مجموع ۳۰,۵۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید