محصول قیمت تعداد مجموع
× کودمخصوص بونسای پوکون هلند کود مخصوص بونسای، پوکون هلند ۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۲۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۸,۰۰۰ تومان
مجموع ۳۳,۰۰۰ تومان

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید